Avatar

– Tillsammans mot en hållbar framtid

1 Mos 2:15

”Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den.”

Här står vi nu i den jordiska trädgården och tittar och funderar. På sina håll har vi missat den vårdande biten, och förbrukat snarare än brukat. Vi har agerat som lite oaktsamma ägare, i motsats till den förvaltande roll av skapelsen som människan har fått. Några av jordens invånare har tagit ett stort anspråk på de gemensamma gåvorna, andra får inte alltid sitt dagliga bröd. Alla bor vi under samma himmel, alla är vi skapade till Guds avbild, alla är vi förvaltare av skapelsen med samma okränkbara människovärde, men ibland lever vi inte i harmoni med varken skapelsen eller varandra.

I filmen Avatar ser vi en tänkt framtid där mänskligheten söker nya världar, den de kom ifrån är inte längre grön, utan död. Så i ett avlägset stjärnsystem finner de Pandora som bebos av Na´vi, stora blå människolika varelser med mycket stor respekt för allt levande. Människorna bygger skolor, lär ut sitt språk och skapar en relation till lokalbefolkningen, men det finns en dold agenda. När Na´vi erfar att en del av nykomlingarna är ute efter Unobtanium, ett mycket värdefullt mineral, blir relationen allt mer ansträngd. Det hela kulminerar till fullskaligt krig mellan grupperna när det enorma trädet som Na´vi bor i skövlas i jakt på mineralfyndigheten därunder. Na´vi med sina primitivare vapen, förlorar många fränder och skingras. Sin sista tillflykt tar de till “The tree of Souls”, en plats där de känner stark kontakt med Eywa, deras Gudom som genomsyrar allt. Jake Sully, en människa i Na´vi-kropp, vänder sig till Eywa i en tid av stor nöd och bönfaller henne om hjälp. Eywa bönhör honom.

Många paralleller går att dra mellan jordens kolonialistiska historia och nutid, och skeendena i Avatar. Människor har grupperat sig och ansett sig ha företräde över, och större rätt än andra grupper, att besitta det som givits att förvalta till oss alla. Drivkrafter såsom pengar eller makt gör en del blinda för skapelsens skönhet, och kärleken till medmänniskan glöms bort. Men vi ser också hur, liksom vi vänder oss till Gud och kyrkan i svåra stunder, Na´vi har sin heliga plats där de finner tröst och ro i Eywa.

Nu är en tid för handling! Världen vaknar och ser hur trädgården ser ut. Allt fler vill vårda och förvalta. Vi såg förmågan till handling under Corona-tiden, samma kraft kan vi använda till att ta hand om varandra och planeten. Under lägret får vi fundera över hur jorden och dess invånare har det, vad vi kan göra för att läka den skada som åsamkats och hur vi kan leva i harmoni med skapelsen och våra medmänniskor. Tillsammans mot en hållbar framtid! =)